~~~

Stiftung

Wir sind eine Gruppe von Menschen mit einem ähnlichen Grad an Vorliebe für die Stadt Kołobrzeg (dt. Kolberg). Wir wollen einen messbaren Einfluss auf das positive Image der Stadt haben. Deswegen haben wir 2010 die Stiftung Kołobrzeg Polskie Centrum SPA (Kolberg Polnisches SPA-Zentrum) gegründet. 2017 ist die Stiftung zu Kołobrzeg SPA umbenannt worden. Unsere Stifter sind Unternehmen sowie Hotel- und Einrichtungeninhaber. Gemeinsam wollen wir, dass Kolberg zu einem in Polen führenden und beliebtesten SPA-Zentrum wird. Es soll ein Ort sein, das Ruhe, Erholung und Regeneration erlaubt.

Wir erfüllen die satzungsgemäßen Aufgaben, indem wir:

 • unsere Stadt fördern, die interessanten Ort mit Kurort-, Touristik- und Kultur-Charakter vorstellen, traditionelle Phänomene näher bringen, die das zeitgenössische Bild der Stadt beeinflussen und ihre Darstellung mit einem festen historischen Hintergrund bereichern;
 • Studienreise für Reisebüros und Journalisten aus Großbritannien, Deutschland und Skandinavien veranstalten, wodurch Zeitungsartikel erstellt werden, die Kolberg fördern;
 • die Attraktivität, Anreicherung und Popularisierung des örtlichen touristischen Angebots pflegen;
 • soziale und wirtschaftlich-nützliche Aktivitäten durchführen.

Wir wollen, dass Kolberg zu polnischem, vibrierenden SPA-Zentrum mit Herzen, sowie zum Zentrum für Touristik, Wirtschaft und Erholung auf europäischer Ebene wird.


 

Satzung der Stiftung Kołobrzeg SPA

Satzung der Stiftung Kołobrzeg SPA - PDF


TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI Kołobrzeg SPA

- uwzględniający zmiany z dnia 8.09.2023 r. (uchwała nr 1/2023 Rady Fundacji z dnia 8.09.2023 r.).

Rozdział I Przepisy ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwa Kołobrzeg SPA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została Aktem notarialnym z dnia 22 lipca 2010 r., Rep. A Nr 5524/2010, sporządzonym przez notariusza w Kołobrzegu Waldemara Chwiałkowskiego, przez Fundatorów:

 • Agnieszkę Trafas,
 • „Pro-San” M. Jagiełka i M. Wiszniewski spółka jawna z siedzibą w Kołobrzegu,
 • Firma Budowlano – Instalacyjna „Mat – Mad” A. Matejak, R. Madera spółka jawna z siedzibą w Kołobrzegu,
 • Sanatorium SAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu,
 • „DIVA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe „JANTAR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu,
 • Zdrojowa Hotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu,
 • „Różewscy SPA” spółka jawna z siedzibą w Kołobrzegu,
 • Majątek Malechowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Malechowo.

2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U. z 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

3. Fundacja z chwilą zarejestrowania posiada osobowość prawną.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Kołobrzeg.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Fundacja realizując swoje cele może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, być członkiem Stowarzyszeń i ustanawiać fundacje.

§4

Ministrem właściwym dla działalności Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

Rozdział II Cele Fundacji i sposoby działania

§5

Fundacja prowadzi działalność społecznie i gospodarczo użyteczną, a której celami są:

1. wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej poprzez prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu uzdrowiskowym, SPA, wellness, medical wellness, medical SPA, turystycznym, historycznym i kulturowym;

2. promowanie i wspieranie pracy przedsiębiorców, instytucji i społeczności związanych z miastem;

3. rozwój gospodarczy w branży turystycznej na terenie miasta Kołobrzeg;

4. budowanie, kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku miasta Kołobrzeg i okolic w kraju i za granicą, w szczególności poprzez promowanie uzdrowiska Kołobrzeg jako głównego ośrodka SPA w Polsce;

5. wspieranie rozwoju działalności uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjno – sportowej na terenie Powiatu Kołobrzeskiego;

6. promocja aktywnego wypoczynku;

7. działalność na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę z organizacjami z innych krajów;

8. ochrona środowiska naturalnego, a zwłaszcza walorów klimatycznych, zasobów surowców leczniczych oraz dóbr kultury i obiektów służących uzdrowiskowej ochronie zdrowia.

9. ochrona i promocja zdrowia

10. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

11. turystyka i krajoznawstwo

12. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. zbieranie i publikowanie materiałów dotyczących Kołobrzegu i okolic;

2. organizowanie spotkań z osobami związanymi z Kołobrzegiem i zaangażowanymi w jego rozwój;

3. organizowanie wspólnych przedsięwzięć promocyjnych, kampanii reklamowych pokazujących miasto Kołobrzeg jako walor kulturalno-turystyczny;

4. organizowanie targów i wystaw;

5. reprezentowanie przedsiębiorców branży turystycznej z Powiatu Kołobrzeskiego na targach i wystawach krajowych i zagranicznych;

6. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji,

7. podejmowanie, opiniowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju infrastruktury turystycznej miasta Kołobrzeg i regionu,

8. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług od innych podmiotów mogących wspomóc działalność Fundacji;

9. stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń dla przedsiębiorców z Kołobrzegu i okolic;

10. aktywizację środowisk lokalnych i grup zawodowych tworzących produkt turystyczny miasta Kołobrzeg i jego regionu;

11. doradztwo, pomoc i szkolenie przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Fundacją;

12. wydawanie własnych publikacji.

 

Rozdział III Majątek Fundacji

§7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.800 zł (tysiąc osiemset złotych).

2. Majątek Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Majątek Fundacji powstaje z następujących źródeł:

a. darowizn, spadków i zapisów,

b. dotacji i subwencji krajowych,

c. dotacji i subwencji oraz finansowań celowych pochodzących z funduszy pomocowych w ramach Unii Europejskiej;

d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e. dochodów z działalności gospodarczej oraz majątku Fundacji,

f. opłat za przystąpienie do programów organizowanych przez Fundację,

§8

1. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, mogą być użyte na realizację celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub przekazujący dotacje czy subwencje inaczej nie postanowili.

2. Oświadczenie o przyjęciu darowizny i w sprawach z zakresu dziedziczenia składa Zarząd.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • działalność wydawnicza
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • działalność usługowa w zakresie informacji
 • doradztwo związane z zarządzaniem
 • reklama, badanie rynku i opinii publicznej
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego określony zostanie uchwałą Zarządu.

Rozdział IV Władze Fundacji

§10

Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundacji

2. Zarząd

Rada Fundacji

§11

1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.

2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolującym i opiniującym.

§12

1. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy oraz niektórzy darczyńcy.

2. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, spełniające warunki o których mowa poniżej.

3. Do Rady Fundacji mogą być powołani darczyńcy, będący przedsiębiorcami prowadzącymi w Powiecie Kołobrzeskim działalność w zakresie prowadzenia obiektów noclegowych i usług hotelarskich lub współtworzących produkt turystyczny miasta Kołobrzeg i Powiatu Kołobrzeskiego.

4. W imieniu członka Rady Fundacji będącego osobą prawną bądź jednostką nie posiadającą osobowości prawnej działa wytypowany przez takiego członka przedstawiciel, którym może być Członek Zarządu, prokurent bądź inna osoba na podstawie udzielonego jej pisemnie pełnomocnictwa.

5. Członkowie Rady Fundacji będący osobami fizycznymi mogą działać poprzez swoich pełnomocników.

6. Członkowie Rady Fundacji oraz osoby działające w ich imieniu, o których mowa w ustępie 4 i 5, nie mogą być członkami Zarządu.

7. W razie powołania Członka Rady Fundacji będącego osobą fizyczną do Zarządu, jego członkowstwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.

8. Z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Fundacji, członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

§13

1. Rada Fundacji składa się z 3 (słownie: trzech) do 20 (słownie: dwudziestu) Członków.

2. W skład pierwszego składu Rady Fundacji wchodzą:

 • Agnieszka Trafas, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Hotel Zdrojowy Pro-Vita Agnieszka Trafas z siedzibą w Kołobrzegu;
 • Diva Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu;
 • Firma Budowlano-Instalacyjna “Mat-Mad” Spółka Jawna A. Matejak, R. Madera z siedzibą w Kołobrzegu;
 • Majątek Malechowo sp. z o.o. z siedzibą w Malechowie;
 • PRO-SAN M. Jagiełka i M. Wiszniewski Sp. J. z siedzibą w Kołobrzegu;
 • Różewscy SPA sp. j. z siedzibą w Kołobrzegu;
 • Sanatorium SAN sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu;
 • Sanatorium Uzdrowiskowe „Jantar” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu;
 • Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu.

3. Członków Rady Fundacji, na miejsce Członków, którzy przestali pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych Członków Rady Fundacji,z zastrzeżeniem §12 ust. 3.

4. Członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji członka Rady Fundacji;

b) śmierci bądź likwidacji członka Rady Fundacji;

c) ogłoszenia upadłości członka Rady Fundacji.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności 2/3 pozostałych członków Rady Fundacji. Uchwała taka musi zawierać uzasadnienie. W głosowaniu nie uczestniczy Członek Rady Fundacji, który ma zostać odwołany. Przyczyną odwołania może być m.in.:

a) naruszanie dobrych obyczajów kupieckich oraz zasad uczciwej konkurencji w stosunku do innych członków Rady Fundacji;

b) zaprzestanie wspierania, w szczególności finansowego, Fundacji;

c) nieprzestrzeganie wewnętrznych regulaminów Fundacji.

6. Ilość przysługujących każdemu z Członków Rady Fundacji głosów w Radzie Fundacji uzależniona jest od liczby posiadanych przez tego Członka obiektów hotelowych (hoteli) oraz obiektów wspierających działalność Fundacji w powiecie kołobrzeskim, które zgłosi na piśmie Zarządowi w sposób określony w ustępie 7 nn. paragrafu, z tym że na jeden obiekt hotelowy (hotel) albo obiekt wspierający działalność Fundacji nie może przypadać więcej niż jeden głos w Radzie Fundacji. W przypadku zmniejszenia albo zwiększenia liczby obiektów hotelowych posiadanych przed danego Członka jego ilość głosów ulega automatycznemu zmniejszeniu albo zwiększeniu. Przez posiadanie obiektu hotelowego rozumie się prowadzenie przez danego Członka obiektu hotelowego na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w szczególności prawa własności, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia.

7. Ustalenia ilości przysługujących każdemu z Członków Rady Fundacji głosów w Radzie Fundacji dokonuje się na podstawie pisemnego oświadczenia każdego z Członków Rady Fundacji złożonego Zarządowi, w którym wskaże on liczbę posiadanych przez niego obiektów hotelowych (hoteli) oraz obiektów wspierających działalność Fundacji w powiecie kołobrzeskim, w oparciu o które oblicza się liczbę głosów w Radzie Fundacji. Takie samo oświadczenie Członek Rady Fundacji złoży w przypadku o którym mowa w ustępie 6 zd. 2 nn. paragrafu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia podstaw do jego złożenia. W przypadkach spornych w kwestii ilości przysługujących głosów w Radzie Fundacji rozstrzyga Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów w obecności 3/4 członków Rady Fundacji. Uchwała taka musi zawierać uzasadnienie.

8. Rada Fundacji może przyznać więcej niż jeden głos na posiedzeniach Rady Fundacji:

a) dotychczasowemu członkowi Rady Fundacji w uchwale podjętej jednomyślnie w obecności wszystkich członków Rady Fundacji, niezależnie od postanowień ust. 6;

b) nowopowołanemu członkowi Rady Fundacji w uchwale o której mowa w ust. 3.

9. Rada Fundacji może uchwalić większością 3/4 głosów w obecności 3/4 członków Rady Fundacji regulamin organizacyjny Rady Fundacji. Zmiana regulaminu organizacyjnego Rady Fundacji wymaga uchwały podjętej większością 3/4 głosów w obecności 3/4 członków Rady Fundacji.

§14

1. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz jego Zastępcę.

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje posiedzenia Rady Fundacji.

3. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady, jego uprawnienia wykonuje Zastępca.

§15

1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Członków Rady, którym łącznie przysługują przynajmniej 3 (słownie: trzy) głosy, zgłoszony na piśmie.

2. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 51% Członków Rady Fundacji, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Uchwały Rady Fundacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz na kwartał na posiedzeniu zwyczajnym, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji, sprawozdania zarządu z działalności oraz udzielenia zarządowi absolutorium.

§16

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należą:

1. nadzór nad działalnością Fundacji;

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;

3. tworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Fundacji i opracowywanie regulaminów wewnętrznych;

4. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu;

6. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu;

7. zawieranie umów z Członkami Zarządu;

8. ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu z tytułu wykonywania przez nich swoich obowiązków;

9. ustalanie, w zależności od sytuacji, górnego pułapu i czasu trwania zobowiązań finansowych, które mogą być zaciągnięte przez Zarząd bez akceptacji Rady Fundacji;

10. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia, zbycia, obciążenia przez Fundację nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania;

11. podejmowanie uchwał o członkostwie w innych organizacjach krajowych i zagranicznych.

12. zmiany Statutu;

13. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Fundacji;

§17

Rada Fundacji, w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz złożenia wyjaśnień w każdej sprawie związanej z działalnością Fundacji;

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§18

1. Zarząd jest władzą wykonawczą Fundacji, reprezentuje Fundację na zewnątrz i prowadzi jej sprawy bieżące.

2. Zarząd składa się z 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) Członków.

3. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:

a) Adam Hok – Prezes Zarządu

b) Wojciech Furmanek – Członek Zarządu

c) Jan Wróblewski – Członek Zarządu.

4. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji. Rada Fundacji najpierw wybiera Prezesa Zarządu, a następnie członków Zarządu głosując nad każdym oddzielnie. Uchwały w przedmiocie powołania i odwołania członków zarządu powinny być podjęte większością 2/3 głosów w obecności 2/3 członków Rady Fundacji.

5. Rada Fundacji odwołuje Zarząd w przypadku nie udzielenia zarządowi absolutorium, nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub nie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności.

6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Każdy Członek Zarządu może zostać odwołany przed upływem kadencji. W przypadku odwołania Członka Zarządu, Rada Fundacji może powołać nowego Członka w miejsce odwołanego.

§19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Fundacji zgodnie z uchwałami Rady Fundacji;

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań majątkowych;

3) zarządzanie majątkiem Fundacji;

4) przyjmowanie spadków, zapisów, darowizn, subwencji i dotacji;

5) podejmowanie decyzji o uczestnictwie w inicjatywach kulturalnych i społecznych;

6) występowanie z wnioskami do Rady Fundacji o podjęcie uchwał pozostających w kompetencji Rady Fundacji,

7) inne sprawy przewidziane w niniejszym Statucie;

8) wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla innych władz Fundacji.

§20

1. Zarząd podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów.

2. Do składania skutecznych oświadczeń w imieniu Fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie 1 (słownie: jednego) Członka Zarządu.

Rozdział V Przepisy końcowe

§21

Uchwałę w przedmiocie zmian statutu podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów w obecności 3/4 członków Rady.

§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na podstawie uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Vorstand

WojciechFurmanek

Wojciech
Furmanek

Mitglied des Stiftungsvorstands

Geschäftsführender Direktor vom SAN Medical Spa
wojciech.furmanek@san.pl,
tel. +48 505 071 685

Zusammenarbeit

Unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne die Unterstützung und Zusammenarbeit mit unseren Stiftern, Lieferanten und Partnern. Alle Interessierte sind eingeladen, mit dem Büro der Stiftung Kontakt aufzunehmen: Danuta Ziętala, Tel. +48 698 619 930, info@kolobrzegspa.pl.

Stifter

Schließen Sie sich uns an!
Schließen Sie sich uns an!

Lieferanten

Schließen Sie sich uns an!
Schließen Sie sich uns an!

Partner

Schließen Sie sich uns an!
Schließen Sie sich uns an!

Stiftung auf Facebook

Kołobrzeg SPA

Kołobrzeg SPA

offizielles Profil
Kolberg Gesundheitsfestival

Kolberg Gesundheitsfestival

unsere Initiative