~~~

Uzdrowisko

Mikroklimat

Mikroklimat

Borowina

Borowina

Kąpiele słoneczne

Kąpiele słoneczne

Solanka

Solanka

Kąpiele morskie

Kąpiele morskie

Woda źródlana

Woda źródlana

Mikroklimat

Spe­cy­fika kli­matu Koło­brze­skiego stwa­rza dogodne warunki do sto­so­wa­nia w celach lecz­ni­czych bodź­ców kli­matycznych oraz innych natu­ral­nych czyn­ni­ków wystę­pu­ją­cych nad morzem. Jest to tzw. kli­ma­to­te­ra­pia zwana też talassoterapią. W cza­sie pobytu nad morzem nastę­puje pogłębienie się odde­chu, wzra­sta pojem­ność życiowa płuc. Zwięk­sza się też, pod wpły­wem bodź­ców klimatycznych, prze­miana mate­rii i przy­rost białka w ustroju.

Rów­nie waż­nym i istot­nym czynni­kiem bodź­co­wym jest, szcze­gól­nie w cie­płych porach roku, sto­sun­kowo duże usło­necz­nie­nie i natę­że­nie pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego. Z wła­ści­wo­ści klimatycznych Koło­brzegu wyni­kają wska­za­nia do leczenia scho­rzeń dróg odde­cho­wych, szcze­gól­nie prze­wle­kłych, nawra­ca­ją­cych nie­ży­tów oskrzeli, cho­rób aler­gicz­nych, w tym dycha­wicy oskrze­lo­wej, nie­któ­rych scho­rzeń zawo­do­wych dróg oddechowych oraz nie­któ­rych scho­rzeń skóry.

Głów­nymi czyn­ni­kami talas­so­te­ra­pii są kąpiele sło­neczne, mor­skie, spa­cery w tym oddzia­ły­wa­nie aero­zolu mor­skiego.

 

Kąpiele sło­neczne

Sto­so­wa­nie natu­ral­nego pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­nego w spo­sób ści­śle daw­ko­wany staje się korzystnym zabie­giem lecz­ni­czym. Korzystne oddzia­ły­wa­nie kąpieli sło­necz­nej nastę­puje wyłącz­nie w gra­ni­cach dawki rumie­nio­wej. Wraż­li­wość rumie­niowa jest bar­dzo indy­wi­du­alna. Latem w godzi­nach połu­dnio­wych śred­nia dawka pro­mie­niowa wynosi zale­d­wie 20— 30 minut. Prak­tycz­nie zaleca się sto­so­wa­nie kąpieli sło­necz­nych w okre­sie let­nim począt­kowo we wcze­snych godzi­nach przedpołudnio­wych i póź­niej­szych popołudniowych.

Kąpiele mor­skie

Podczas kąpieli morskich w organizmie człowieka wystę­puje szybkie roz­sze­rze­nie naczyń wło­so­wa­tych skóry z żywym jej zaczer­wie­nie­niem oraz spa­dek ciśnie­nia tęt­ni­czego krwi. Falo­wa­nie wody mor­skiej działa na skórę dob­nie do masażu lecz­ni­czego. Zaleca się, aby czas jed­no­ra­zo­wej kąpieli wynosił 5—15 minut, po czym wska­zany jest 10—15 minu­towy spa­cer po plaży.

Kołobrzeg znany jest z zimowych kąpieli morskich czyli tzw. „morsowania”. W Kołobrzegu pierwszym znanym z nazwiska kuracjuszem był Hans Heinrich von Held, radca celny z Poznania, odbywający w 1802 r. karę aresztu w kołobrzeskiej twierdzy. Po powrocie do domu wydał książeczkę, w której opisywał swój pobyt w Kołobrzegu. Pisał w niej: "Tutaj kąpałem się trzysta razy w morzu. Nabrałem chęci do życia i chodzenia po świecie. Jestem przekonany, że zdrowie zawdzięczam falom Morza Bałtyckiego".

Borowina

W roku 1882 koło­brze­ski bal­ne­olog dr Her­man Hir­sch­feld prze­ba­dał i wpro­wa­dził borowinę do celów lecz­ni­czych. Jest ona bogac­twem kwa­sów organicz­nych i soli mine­ral­nych. Boro­wina to nieodwodniony torf, który powstaje w wyniku roz­kładu roślin w śro­do­wi­sku wilgotnym, przy nie­wiel­kim dostęp­nie powie­trza. Złoża boro­winy w Koło­brzegu znaj­dują się przy dro­dze wyjaz­do­wej z mia­sta w kierunku na Koszalin. Nazwa "borowina" pochodzi od gór­skich tor­fo­wi­sk poro­śnię­tych igla­stym borem, skąd pierwotnie ją pozyskiwano.

Boro­winę zaleca się:  w zabie­gach pie­lę­gna­cyj­nych ciała, zabie­gach anty­cel­lu­li­to­wych, przy nieży­cie żołądka, ura­zach narzą­dów ruchu, cho­ro­bach reu­ma­tycz­nych, zwyrodnieniowych.

(źródło: Uzdro­wi­sko Koło­brzeg S.A.)

Solanka

Cha­rak­te­ry­styczną cechą oto­cze­nia Koło­brzegu jest wystę­po­wa­nie natu­ral­nych, samo wypływowych źró­deł solan­ko­wych, znaj­du­jących się w ujścio­wym odcinku Par­sęty, po oby­dwu brze­gach rzeki. Źródła solanki były znane i wyko­rzy­sty­wane od prze­łomu VI i VII wieku n.e. To dzięki nim zaczęło się tu sku­piać wcze­sno­śre­dnio­wieczne osad­nic­two zwią­zane z warzel­nic­twem, czyli pozy­ski­wa­niem soli z solanki w pro­ce­sie jej warze­nia tj. odpa­ro­wa­nia wody. W posia­da­niu Uzdrowiska Koło­brzeg S.A. znajdują się następujące uję­cia solan­kowe: nr B-2 Bogu­sław, nr 7 Warcisław, nr 16 Perła, nr B-1 Bar­nim, Pod­czele 1– Ana­sta­zja oraz nr 6 Emilia.

Dzisiaj solanka, z racji swoich walorów zdrowotnych, stosowana jest często w lecznictwie.

Kąpiele solankowe wpły­wają na ukrwie­nie skóry, pod­no­sząc odpor­ność orga­ni­zmu i przy­spie­sza­jąc rekonwale­scen­cję. Uła­twiają oczysz­cze­nie orga­ni­zmu z tok­syn i pro­duk­tów prze­miany mate­rii oraz przy­spie­szają wchła­nia­nie potrzeb­nych orga­ni­zmowi jonów. Sto­suje się je w lecze­niu mię­dzy innymi cho­rób narządu ruchu, sta­nów po ura­zach kości i sta­wów, scho­rze­niach neu­ro­lo­gicz­nych, łuszczycy.

Poza kąpie­lami, solankę wyko­rzy­stuje się do inha­la­cji gdyż nawil­żają drogi odde­chowe, popra­wiają ich ukrwie­nie i oczysz­cza­nie, łago­dzą stany zapalne oraz uła­twiają oddychanie.

(źródło: Uzdro­wi­sko Koło­brzeg S.A., Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

Woda źródlana

Woda Jantar czerpana z artezyjskiego źródła nr 39 "Jantar" w Kołobrzegu to podziemna, naturalnie czysta, średniozmineralizowana woda, bogata w minerały z soli permskich, które przez miliony lat odkładały się na dnie oceanu. Zawiera elektrolity (sód, wapń, potas, magnez) oraz wiele cennych minerałów. Doskonale nawadnia i gasi pragnienie. Jantar posiada bardzo korzystny dla zdrowia, zasadowy odczyn pH 7,4, dzięki czemu przeciwdziała zakwaszaniu organizmu. Zawartość jodu i selenu wspomaga działanie tarczycy oraz korzystnie wpływa na pracę mózgu. Woda polecana osobom prowadzącym aktywny tryb życia oraz dbającym o zdrowie, bezpieczna do codziennego stosowania zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.

Perła Bał­tyku przez wiele lat była mar­ko­wym, powszech­nie dostęp­nym pro­duk­tem. Napis z ety­kiety reklamował: „Woda mine­ralna ze źró­dła 16A w Koło­brzegu, orzeź­wia, wzmaga ape­tyt, wzmaga tra­wie­nie, pobu­dza pery­stal­tykę jelit, działa kojąco i prze­ciw­za­pal­nie, wpływa korzyst­nie na che­mizm soków ustro­jo­wych oraz prze­mianę mate­rii. Osad naturalny.”. Na początku XXI wieku Uzdrowisko Kołobrzeg zakończyło produkcję wody Perła Bałtyku.


Historia Uzdrowiska

Na prze­ło­mie XVIII i XIX wieku poja­wiła się moda na lecz­ni­cze kąpiele mor­skie. Nad Bał­ty­kiem i Morzem Pół­noc­nym powsta­wały pierw­sze kąpie­li­ska. Koło­brzeg wów­czas był mia­stem – twier­dzą. W roku 1825 wła­dze mia­sta wydały zarzą­dze­nie regu­lu­jące korzy­sta­nie z kąpieli. Usta­lono czas kąpieli w godz. 5 –9 i 17 – 21 oraz wyzna­czono miej­sce: dla pań z lewej strony ujścia Par­sęty, dla panów z prawej strony. W cza­sie kąpie­lo­wym nie wolno było panom prze­by­wać w pobliżu miej­sca kąpielowego dla pań, pod groźbą kary. W 1830 r. powstały pierw­sze łazienki solan­kowe. Na pustych tere­nach nad­mor­skich zakła­dano tereny zie­lone.

Od połowy XIX w. w Koło­brzegu zaczęli pra­co­wać leka­rze – balne­olo­dzy: dr Moses Beh­rend (1801–1869) i dr Her­mann Hir­sch­feld (1825–1885). Zaczęły uka­zy­wać się porad­niki dla kura­cju­szy w języku nie­miec­kim i pol­skim. Powstał tu pro­fe­sjo­nalny ośrodek lecz­ni­czy. Nowo­cze­sne zamknięte zakłady kąpieli mor­skich stwo­rzyły odpo­wiedni poziom warun­ków kąpieli. Szybko powięk­szała się baza zabie­gowa, hote­lar­ska i gastro­no­miczna. Zbu­do­wano dom zdro­jowy (1864), teatr (1868) i liczne miej­sca kon­cer­towe. Likwi­da­cja twier­dzy w 1872 roku stwo­rzyła przestrzeń i warunki do dal­szego roz­woju uzdro­wi­ska.

Na początku XX wieku roczna liczba kura­cju­szy prze­kro­czyła 15 tysięcy i cią­gle wzra­stała. Do Kołobrzegu przy­jeż­dżali przede wszyst­kim miesz­kańcy Ber­lina i Polacy ze wszyst­kich trzech zabo­rów. Wielką pro­mo­cją uzdro­wi­ska była orga­ni­za­cja w Koło­brzegu w dniach 5–9 czerwca 1911 roku międzyna­ro­do­wego kon­gresu do spraw lecz­nic­twa mor­skiego. Koło­brzeg uzy­skał rangę uzdro­wi­ska pierw­szej kate­go­rii.

W cza­sie pierw­szej i drugiej wojny świa­to­wej uzdro­wi­sko peł­niło funk­cję wiel­kiego laza­retu. W marcu 1945 roku w wyniku cięż­kich walk cała baza uzdro­wi­skowa legła w gru­zach. Po woj­nie, już w granicach pań­stwa pol­skiego, uzdro­wi­sko stało się przedsiębiorstwem pań­stwo­wym. Nastą­piły dłu­gie lata odbu­dowy. Dzia­łal­ność uzdro­wi­skową rozpoczęto w latach pięćdziesiątych. Obok „PP Uzdro­wi­sko Koło­brzeg” powsta­wały liczne bran­żowe ośrodki lecz­ni­cze . W latach sie­dem­dzie­sią­tych Koło­brzeg stał się jed­nym z naj­więk­szych ośrod­ków uzdro­wi­sko­wych w Polsce.

Dziś Kołobrzeg to jedno z czołowych uzdrowisk w Polsce, popularne również za granicami kraju. Odwiedza nas rocznie ponad 450 000 kuracjuszy i turystów z Polski oraz m.in.: Niemiec, Szwecji, Rosji i Danii.